Program Microindustrializare

 

Programul este unul de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, principalul obiectiv al acestuia fiind de susținere a investițiilor în sectoarele economice prioritare.
 1. Solicitanți eligibili
Pot beneficia de asistență financiară nerambursabilă în cadrul Programului, societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii:
  • sunt IMM, care au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei;
  • au capital social integral privat;
  • nu au datorii la bugetul local sau la stat;
  • au minim 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online;
  • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro în 3 ani fiscali consecutivi la nivelul întreprinderii unice.
  • Codul CAEN pentru care solicita finantare se regaseste in lista de coduri CAEN eligibile
 1. Valoarea Fianciară Nerambursabilă
Prin intermediul programului, se poate accesa o alocatie Financiara Nerambursabila in valoare de 120,000lei/beneficiar reprezentand maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;
Diferenta de pana la 100%, va fi suportata de catre beneficiar.
TVA-ul in cadrul acestui apel de proiecte nu este eligibil.
  1. Investitii
  • Echipamente IT tehnica de calcul
  • Cititoare pentru cod de bare
  • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
  • Achizitionarea de aparate de marcat electronie fiscale
  • Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru
  • Electro si motostiuitoare
  • Active necorporale referitoare la: brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
  • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
  • Mijloace de transport marfa
  • Certificare sistem de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale / sigurantei alimentelor
  • Realizare site
  • Achizitionare de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
  • Publicitatea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de material
  • Participare la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
  • Consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul programului (maximum 5% din valoarea eligibila a proiectului – singura cheltuiala eligibila ce poate fi realizata inainte de semnarea contractului de finantare)
tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic, in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai puţin promovarea si consultanţa.
Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabil poate fi dupa cum urmeaza:
  • Conform principiului rambursarii, prin care in cel mult 40 de zile lucratoare se achizitioneaza bunurile dorite, urmand ca in urma unei cereri de rambursare sa se deconteze de catre Autoritatea Contractanta (fara TVA)
  • Conform mecanismului cererii de plata, prin care beneficiarul achita furnizorului contributia proprie, primeste bunurile achitate, dupa care vor primi de la OTIMMC diferenta de AFN. In acest caz, beneficiarii au obligatia ca in maximum 40 de zile de la primirea AFN sa trimita catre Autoritatea Contractanta copia OP-ului si a extrasului de cont privind virarea sumelor catre furnizorii bunurilor achizitionate.
  1.  Inscriere in cadrul programului
  2.  Evaluarea proiectelor
Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.
Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt obligati ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.
Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
Etapa I:
Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)
Etapa a II-a:
Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
  • Numarul mediu de salariati la 31.12.2014
  • Valoarea cfrei de afaceri
  • Achizitia de IT, software, echipamente tehnologice
  • Activitatea de comert on-line
  • Activitatea de comercializare la export
  • Curs de antreprenoriat
  • Valoarea profitului din exploatare
  • Numarul de inregistrare, conform principiului “primul venit, primul servit”
La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.
 STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: APRILIE 2015

[1] Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

[2] Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.


Consultanță

Soluții customizate în funcție de nevoile clienților, cu o arhitectură ... citește mai mult

Soluții

Implementare soluţiilor pentru gestiunea afacerilorcitește mai mult

Cercetare

Derulǎm activitǎţi cercetare şi dezvoltare in domeniul IT&C... citește mai mult

Fonduri Europene

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din...citește mai mult

Parteneriate

Prin colaborarea cu alți parteneri, oferim o gamă largă de soluții IT... citește mai mult

Evenimente

Avant Consulting organizează evenimente pentru informare... citește mai mult