POC (Programul Operational Competitivitate)

 

a) AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei

Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

   • bioeconomie.
   • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
   • energie, mediu și schimbări climatice.
   • econanotehnologii și materiale avansate.
   • sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Priorități:

1a) Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

Acțiune 1.1.1 : Mari infrastructuri de CD

Beneficiari:

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituţii CD sau de învăţământ superior)

-Intreprinderi cu activitate CD menţionată în statut

-Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ

Acțiune 1.1.2 : Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

Beneficiari:

-Organizaţii de cercetare de drept public sau privat (instituții CD și de învățământ superior)

-Asociații ale acestora

- Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

Acțiune 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Beneficiari:

-Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat

-Intreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI

Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Beneficiari:

-Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat

-Intreprinderile mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD menţionată în statut

1b) Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, a liniilor pilot, a acțiunilor de validare precoce a produselor, a capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și al difuzării tehnologiilor de uz general

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Beneficiari:

-Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii;

-Parteneriatele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din întreprinderi și instituţii de CD şi/sau învăţământ superior (e.g. clustere inovative;)

-Spin-off-uri:

-Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public

-Start-up-uri inovatoare: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrială;

Acțiune 1.2.2 : Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

            Beneficiari

-Instituțiile care implementează schemele de finanțare sau fondul de participare (depinde de modul de implementare)

Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Beneficiari

-Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate are potenţial de comercializare

-Alte entități care pot oferi servicii de transfer de cunoștințe

-Intreprinderile care accesează oferta

 

b) AP2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)

Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC;

eguvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media

TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură

eComerţ, inovare în TIC

Infrastructura de bandă largă și servicii digitale


Consultanță

Soluții customizate în funcție de nevoile clienților, cu o arhitectură ... citește mai mult

Soluții

Implementare soluţiilor pentru gestiunea afacerilorcitește mai mult

Cercetare

Derulǎm activitǎţi cercetare şi dezvoltare in domeniul IT&C... citește mai mult

Fonduri Europene

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din...citește mai mult

Parteneriate

Prin colaborarea cu alți parteneri, oferim o gamă largă de soluții IT... citește mai mult

Evenimente

Avant Consulting organizează evenimente pentru informare... citește mai mult